Specialist scalp and hair treatments.
Distinctive in the field of hair and scalp conditions.
Suitable for all hair and scalp types.
 • LEVERINGSVOORWAARDEN


  Mediceuticals Europe BV gevestigd aan de Industrieweg 100 te Zoetermeer hierna te noemen Leverancier, levert Mediceuticals® en Bao-Med® producten aan kapsalons, gespecialiseerde haarwerkers en medische of cosmetische praktijken gericht op tricologie en dermatologie.


  Leverancier draagt zorg voor ondersteunende faciliteiten waaronder voorlichting, producttrainingen, zgn. Mediscope-dagen, alsook voor informatie- en foldermaterialen, passend binnen de commerciële strategie van Leverancier. Ook via de sociale media en via de website Mediceuticalsusa.com en Bao-Med.com draagt Leverancier zorg voor actuele productinformatie en ondersteuning. Naar consumenten wordt immer het belang van een professioneel advies in de salon sterk benadrukt, wat de bezoekfrequentie in uw salon bevordert. Op de website wordt tevens een zgn. salonfinder aangeboden waarmee consumenten snel het voor hen dichtstbijzijnde verkooppunt voor Mediceuticals® kunnen traceren.


  Mediceuticals® en Bao-Med® producten mogen alleen worden verkocht aan particulieren voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om Mediceuticals® en Bao-Med® producten door te verkopen c.q. te leveren aan derden, zoals salons, tussenhandelaren, webshops, agentschappen, etc. Het aanbieden van Mediceuticals® en Bao-Med® producten via een webwinkel is uitsluitend toegestaan aan geselecteerde verkooppunten en na goedkeuring van Leverancier. Om het imago van onze merken te waarborgen, verzoekt Leverancier uitdrukkelijk om de producten niet aan te bieden via de platforms Bol.com en Amazon.com.


  Het intellectueel eigendom ten aanzien van bijv. geleverde zaken, logo’s, (beeld-)merken, ontwerpen, handelsnamen, etc. berust bij Leverancier. Het is niet toegestaan om wijzigingen in of aan de producten of verpakkingen aan te brengen.


  Als verkooppunt van Mediceuticals® of Bao-Med® stelt U zich garant voor een adequate dienstverlening aan consumenten v.w.b. de toepassing van de Mediceuticals® en Bao-Med® producten, o.a. door het stellen van juiste diagnoses en door het verlenen van een optimale productondersteuning, mede op basis van een gedegen actuele kennis van de Mediceuticals® en Bao-Med® producten en haar diverse toepassingsmogelijkheden.


  Met de ondertekening verklaart u zich akkoord met bovenstaande gedragsregels en de algemene voorwaarden zoals op de achterkant vermeld en het ontvangen van de maandelijkse nieuwsbrief. Leverancier is gerechtigd om de levering met onmiddellijke ingang te staken indien u tekortschiet bij de naleving hiervan, of in geval van een ongewenste betalingsachterstand.

 • ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. Definities

  1.a Onder “Klant” wordt verstaan: iedere rechtspersoon die met Mediceuticals Europe BV een overeenkomst

  wenst af te sluiten of heeft afgesloten en bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven als gevestigde kapsalon, haarwerker, medische of cosmetische praktijk.

  1b. Onder “Leverancier” wordt verstaan Mediceuticals Europe B.V.


  2. Toepasselijkheid

  Door ondertekening verklaart Klant dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden en dat hij met deze akkoord gaat. Klant verschaft de noodzakelijke informatie die Leverancier nodig heeft voor een correcte levering en verklaart zich akkoord met de registratie hiervan in de administratie van Leverancier (zie ook AVG privacy statement op de website www.mediceuticalsusa.com/nl/).


  3. Levering

  3.1 Leverancier zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen.

  3.2. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de leverancier tot het moment van bezorging bij de Klant.


  4. Intellectueel eigendom

  4.1 Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van geleverde zaken, logo’s, (beeld-)merken, ontwerpen, handelsnamen, etc. berust bij Leverancier. Klant erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

  4.2 Het is niet toegestaan om wijzigingen in of aan de producten of verpakkingen aan te brengen.

  4.3 Klant vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten m.b.t. de publicatie van de aan haar verstrekte informatie en documenten.


  5. Prijzen

  5.1 Leverancier heeft het recht om een prijsverhoging door te voeren, mits dit minimaal 2 maanden van tevoren kenbaar wordt gemaakt.

  5.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Leverancier is niet verplicht het product voor de foutieve prijs te leveren.

  5.3 Minimale orderwaarde is €200 excl. btw. Bij bestellingen onder de €200 worden verzend/handelingskosten in rekening gebracht van €14,50.

  5.4 Leverancier heeft het recht de minimale orderwaarde en/of de verzendkosten tussentijds aan te passen.


  6. Betaling

  6.1 Indien Klant geen gebruik wenst te maken van de automatische incasso en 3% incassokorting, dan is een betalingstermijn van 14 dagen na levering vereist.

  6.2 Indien de betalingstermijn van 14 dagen overschreden wordt, dan stuurt Leverancier één herinnering per mail en heeft Klant nog 7 dagen om de factuur alsnog te voldoen. Hierna brengt Leverancier de wettelijke incassokosten in rekening van 15% van de waarde van de factuur met een minimum van €40.

  6.3 Leverancier is na het verstrijken van de betalingstermijn en na tenminste één sommatie gerechtigd de levering aan Klant met onmiddellijke ingang te stoppen totdat betaling heeft plaatsgevonden.

  6.4 Is de Klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van Klant.


  7. Aansprakelijkheid

  7.1 Leverancier is niet aansprakelijk voor de door de Klant geleden schade die direct, dan wel indirect met de uitvoering van de overeenkomst verband houdt. Leverancier is dus ook niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade en/of bedrijfsschade.

  7.2 De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, voor zover deze schade wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Leverancier.

  7.3 Leverancier is niet aansprakelijk in geval van overmacht waardoor Leverancier niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

  7.4 Leverancier is onder geen enkel beding aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hulppersonen en/of door hem bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

  7.5 Bij schade dient Klant deze binnen 30 dagen na het ontstaan ervan, deze schriftelijk te melden bij Leverancier.

  7.6 Tenzij sprake is van opzet, dan wel roekeloosheid, vrijwaart Klant Leverancier ter zake van aanspraken – inclusief kosten van rechtsbijstand – van derden en die verband houden met de overeenkomst. Dit geldt in het bijzonder, doch is niet beperkt tot aanspraken van derden ter zake van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.

  7.7 Leverancier is niet aansprakelijk voor genoemde (medische) claims die door Klant offline of online worden uitgedragen.


  8. Overmacht

  8.1 Leverancier is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan partijen onder overmacht: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

  8.2 In geval van overmacht is Leverancier gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding jegens Klant te zijn gehouden. In dit geval zal Leverancier hiervan terstond melding doen aan Klant.


  9. Salonfinder

  Op de website van Leverancier is een zgn. salonfinder actief waarmee de consument de voor haar/hem dichtstbijzijnde salon gegevens kan opvragen. Indien Klant het volledige assortiment (blijvend) voert, worden de bedrijfsgegevens van Klant op verzoek hier vermeld.

  

  10. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

  Op overeenkomsten tussen Leverancier en Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.