Algemene Voorwaarden

Hieronder staan de algemene leveringsvoorwaarden van Webbers International B.V. beschreven. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door Webbers International B.V., tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst.

Door het aangaan van een de afname van de diensten en producten, verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.

Webbers International B.V. behoudt het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden aan te passen.

1. Definities

1.a Onder “Klant” wordt iedere persoon verstaan die met Webbers International B.V. een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft afgesloten.

1.b Onder “Leverancier” wordt verstaan Webbers International B.V.

2. Toepasselijkheid

2.a Door ondertekening van een overeenkomst met Leverancier verklaart de Klant dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van de Leverancier en dat hij of zij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.a Leverancier zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

3.b Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de levering van de producten en diensten aan Leverancier worden verstrekt.

4. Levering 

4.a De Leverancier zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

4.b Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

4.c Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

4.d Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Leverancier deze op nalevering plaatsen en het product verzenden als deze weer voorradig is.

4.e Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Leverancier tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan de Leverancier bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Geheimhouding

5.a Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

5.b Leverancier behoudt zich het recht voor de naam van Klant te gebruiken als referentie en deze als zodanig openbaar te maken. Dit zal gaan in overleg met de daarvoor verantwoordelijke persoon aan de zijde van Klant.

5.c De (persoons-)gegevens die via de sites van Klant aan Leverancier worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

6. Intellectueel eigendom

6.a Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Leverancier verleende diensten, rusten bij Leverancier. Klant erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

6.b Alle door Leverancier verstrekte documenten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Klant. Het is Klant niet toegestaan om informatie verkregen van Leverancier openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, tenzij een dergelijke openbaarmaking schriftelijk is toegestaan door Leverancier dan wel dat het voortvloeit uit het doel van het project.

6.c Alle door Leverancier geleverde documenten ter vervulling van het project, blijven eigendom van Leverancier. Na afloop of opzegging van het contract kan Leverancier Klant verzoeken deze documenten te verwijderen of te retourneren.

6.d Klant vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar verstrekte informatie en documenten.

6.e Leverancier behoudt het recht de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Klant bij derden terecht komt.

7. Prijzen

7.a Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

7.b Leverancier heeft het recht om een prijsverhoging door te voeren, mits dit minimaal 3 maanden van te voren kenbaar wordt gemaakt.

7.c Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de Leverancier niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

8. Betaling

8.a Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, op een door Leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

8.b Leverancier is na het verstrijken van de betalingstermijn en na tenminste een sommatie gerechtigd de levering van Klant met onmiddellijke ingang te stoppen totdat betaling heeft plaatsgevonden.

8.c In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zullen de vorderingen van Leverancier en de verplichtingen van de Klant jegens Leverancier onmiddellijk opeisbaar zijn.

8.d Is de Klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van Klant.

9. Aansprakelijkheid

9.a Tenzij sprake is van opzet, dan wel bewuste roekeloosheid is Leverancier niet aansprakelijk voor de door Klant geleden schade die direct, dan wel indirect met de uitvoering, niet uitvoering, dan wel onjuiste uitvoering van de Overeenkomst verband houdt, dan wel schade die het gevolg is van een omstandigheid die anderszins toerekenbaar is aan Leverancier. Leverancier is dus ook niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade en/of bedrijfsschade.

9.b Leverancier is onder geen enkel beding aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hulppersonen en/of door hem bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

9.c De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst en de periode waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van één jaar en voor zover deze schade wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Leverancier.

9.d Schade waarvoor Leverancier op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking als Klant deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk ter kennis heeft gebracht van Leverancier, tenzij Klant aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

9.e Tenzij sprake is van opzet, dan wel bewuste roekeloosheid, vrijwaart Klant Leverancier ter zake van aanspraken – inclusief kosten van rechtsbijstand – van derden en die verbandhouden met de Overeenkomst. Dat geldt in het bijzonder, doch is niet beperkt tot aanspraken van derden ter zake van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.

10. Overmacht

10.a Leverancier is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen verstaan partijen onder overmacht: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

10.b In geval van overmacht is Leverancier gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de overeenkomst te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Klant te zijn gehouden. In dit geval is Leverancier gehouden terstond aan Klant hiervan mededeling te doen.

11. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

11.a Op overeenkomsten tussen de Leverancier en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.