Algemene voorwaarden

Hieronder staan de algemene leveringsvoorwaarden van Webbers International B.V. beschreven. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door Webbers International B.V., tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst.

Door het aangaan van een de afname van de diensten en producten, verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.Webbers International B.V. behoudt het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden aan te passen.
1. Definities

1.1 Onder “Klant” wordt verstaan: iedere rechtspersoon die met Webbers International BV een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft afgesloten en bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven als gevestigde kapsalon, haarwerker of medische praktijk.

1.2 Onder “Leverancier” wordt verstaan Webbers International B.V.

2. Toepasselijkheid

Door ondertekening verklaart Klant dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden en dat hij met deze akkoord gaat. Klant verschaft de noodzakelijke informatie die Leverancier nodig heeft voor een correcte levering en verklaart zich akkoord met de registratie hiervan in de administratie van Leverancier (zie ook AVG privacy statement op de website www.mediceuticalsusa.com/nl/).

3. Levering

3.1 Leverancier zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen.

3.2 Indien de levering van een besteld product niet mogelijk is, zal Leverancier deze op nalevering plaatsen en het product verzenden als deze weer voorradig is, dan wel met de eerstvolgende bestelling meesturen.

3.3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de leverancier tot het moment van bezorging bij de Klant.

3.4 Klant voert bij afname minimaal 80% van het Mediceuticals® assortiment.

4. Intellectueel eigendom

4.1 Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van geleverde zaken, logo’s, (beeld-)merken, ontwerpen, handelsnamen, etc. berust bij Leverancier. Klant erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

4.2 Het is niet toegestaan om wijzigingen in of aan de producten of verpakkingen aan te brengen.

4.3 Klant vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten mbt de publicatie van de aan haar verstrekte informatie en documenten.

5. Prijzen

5.1 Leverancier heeft het recht om een prijsverhoging door te voeren, mits dit minimaal 3 maanden van tevoren kenbaar wordt gemaakt.

5.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Leverancier is niet verplicht het product voor de foutieve prijs te leveren.

6. Betaling

6.1 Klant verklaart zich akkoord met de automatische incasso van facturen, waarvoor Klant 3% korting geniet.

6.2 Indien Klant geen gebruik wenst te maken van de incassokorting, dan is een betalingstermijn van 14 dagen na levering vereist.

6.3 Leverancier is na het verstrijken van de betalingstermijn en na tenminste één sommatie gerechtigd de levering aan Klant met onmiddellijke ingang te stoppen totdat betaling heeft plaatsgevonden.

6.4 Is de Klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van Klant.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Leverancier is niet aansprakelijk voor de door de Klant geleden schade die direct, dan wel indirect met de uitvoering van de overeenkomst verband houdt. Leverancier is dus ook niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade en/of bedrijfsschade.

7.2 De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, voor zover deze schade wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Leverancier.

7.3 Leverancier is niet aansprakelijk in geval van overmacht waardoor Leverancier niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

7.4 Leverancier is onder geen enkel beding aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hulppersonen en/of door hem bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

7.5 Bij schade dient Klant deze binnen 30 dagen na het ontstaan ervan, deze schriftelijk te melden bij Leverancier.

7.6 Tenzij sprake is van opzet, dan wel roekeloosheid, vrijwaart Klant Leverancier ter zake van aanspraken – inclusief kosten van rechtsbijstand – van derden en die verband houden met de overeenkomst. Dit geldt in het bijzonder, doch is niet beperkt tot aanspraken van derden ter zake van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.

7.7 Leverancier is niet aansprakelijk voor genoemde (medische) claims die door Klant offline of online worden uitgedragen.

8. Overmacht

8.1 Leverancier is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan partijen onder overmacht: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

8.2 In geval van overmacht is Leverancier gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding jegens Klant te zijn gehouden. In dit geval zal Leverancier hiervan terstond melding doen aan Klant.

9. Salonfinder

Op de website van Leverancier is een zgn. salonfinder actief waarmee de consument de voor haar/hem dichtstbijzijnde salongegevens kan opvragen. Indien Klant het volledige assortiment (blijvend) voert, worden de bedrijfsgegevens van Klant op verzoek hier vermeld.

10. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Op overeenkomsten tussen Leverancier en Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.